Opis województwa zachodniopomorskiego

administrator | 24-01-2019 | 19:00

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Województwo zachodniopomorskie jest położone w północno-zachodniej części Polski i jego stolicą jest Szczecin. Woj. zachodniopomorskie zamieszkuje 1 705 533 osób. Jego lokalizacja na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego stanowi kluczową determinantę potencjału i perspektyw rozwoju. Województwo jest jednym z najsłabiej zaludnionych obszarów Polski, z wartością wskaźnika na poziomie 74 osób/km² zajmuje 13. miejsce, przy średniej krajowej wynoszącej 122 osoby/km². Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,3% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców zachodniopomorskiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 20,3% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

Spadek liczby ludności w wieku szkolnym przekłada się na stopniowe zmniejszanie się liczby uczniów na poszczególnych poziomach kształcenia. Sytuacja ta wymusza różnego rodzaju działania reorganizacyjne placówek szkolnych. Wskaźniki powszechności kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym należą do najwyższych w kraju, są jednak dość zróżnicowane w obrębie województwa. Czynnikiem na to wpływającym jest dostępność szkół (zwłaszcza na terenach wiejskich), warunki nauczania, wyposażenie i stan techniczny placówek oraz sytuacja materialna uczniów. Zauważalny jest wzrost zainteresowania zasadniczymi szkołami zawodowymi, dającymi kwalifikacje w konkretnym zawodzie i specjalności poszukiwanej nie tylko w regionie, ale również na otwartym rynku pracy krajów UE. Drastyczny spadek liczby uczniów liceów profilowanych, które dają uczniom jedynie ogólną orientację zawodową, jest charakterystyczny dla całego kraju. System szkolnictwa zawodowego w województwie tworzy 70 zasadniczych szkół zawodowych, 139 techników (łącznie z technikami uzupełniającymi i ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe), 41 liceów profilowanych oraz 143 szkoły policealne. W strukturze specjalności absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przeważają kucharze, sprzedawcy, mechanicy i elektromechanicy samochodowi, ślusarze, stolarze, elektrycy, monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych. Wśród absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół policealnych dominują technicy żywienia, usług kosmetycznych, mechanicy, ekonomiści, handlowcy. Dużą grupę stanowią absolwenci zawodów związanych z administracją, turystyką, hotelarstwem i organizacją usług gastronomicznych. Absolwenci szkół zawodowych, zwłaszcza sprzedawcy, technicy ekonomiści, kucharze, technicy żywienia i gospodarstwa domowego, mechanicy, technicy i robotnicy budowlani, stanowią większość zarejestrowanych w województwie bezrobotnych. Zachodniopomorski rynek nie stwarza dla absolwentów tych kierunków dostatecznej ilości stabilnych miejsc pracy, a jednocześnie są to wciąż najpopularniejsze kierunki nauczania w szkołach zawodowych. Obszary i sektory o największym potencjale rozwojowym i zatrudnieniowym, w których będą tworzone nowe miejsca pracy to ochrona zdrowia i opieka społeczna, ochrona środowiska, informatyka, telekomunikacja i technologie informacyjne, zaawansowane usługi i operacje finansowe, produkcja i usługi, a także turystyka, edukacja i kultura.

W zachodniopomorskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 223 130 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 160 649 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 575 nowych podmiotów, a 16 462 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (20 824) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (17 809) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (24 298) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (15 456) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

2,6% (5 726) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,8% (48 553) podmiotów, a 75,7% (168 851) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zachodniopomorskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%) oraz Budownictwo (15.4%).