Opis województwa świętokrzyskiego

administrator | 24-01-2019 | 18:30

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Województwo świętokrzyskie jest położone w południowo-wschodniej Polsce i jego stolicą są Kielce. Obejmuje powierzchnię 11 711 km² z 1 247 732 mieszkańcami. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,3% mieszkańców świętokrzyskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,2% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

poziom wyszktałcenia w woj. świętokrzyskim

W woj. świętokrzyskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 112 296 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 84 820 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 681 nowych podmiotów, a 8 234 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (10 548) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8 880) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (11 309) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7 046) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku. 1,6% (1 821) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (26 758) podmiotów, a 74,6% (83 717) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w świętokrzyskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.8%) oraz Budownictwo (15.6%).

Według prognozy statystycznej liczba mieszkańców województwa będzie sukcesywnie maleć. Do roku 2030 maleć będzie liczba ludności w wieku przeprodukcyjnym i produkcyjnym, natomiast sukcesywnie będzie się zwiększała liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. W województwie zmniejszy się liczba mieszkańców. Największy spadek, nawet o 57%, przewiduje się w najbliższych latach w grupie ludzi młodych w wieku produkcyjnym w przedziale 20-34 lata. Względnie stała pozostanie liczba osób w wieku 40-45 lat, podczas gdy liczba osób starszych w regionie będzie sukcesywnie wzrastać. Ocenia się, że liczba osób w przedziale wiekowym 60-84 lata zwiększy się średnio o 55%. Oznacza to, ze średnia wieku mieszkańców województwa będzie stale wzrastać.

Kluczowymi czynnikami decydującymi o konkurencyjności gospodarki jest wysoki poziom innowacyjności przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy i badań naukowych. Liczne badania i analizy dowodzą, że zdolność polskich przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania nowych technologii i produktów jest bardzo niska. Na tym tle sytuacja przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie świętokrzyskim wyróżnia się szczególnie niekorzystnie. Uwzględniając kryteria oceny firm wysokiej techniki województwo świętokrzyskie plasuje się na jednej z ostatnich pozycji w kraju. Na 1000 firm produkcyjnych w województwie świętokrzyskim 2,9 zalicza się do sektora wysokiej techniki, przy średniej krajowej 5,9. Ponad połowa najważniejszych wyrobów wytwarzanych przez przemysł należy do sektora niskiej techniki.

Gorsze niż przeciętnie w kraju wskaźniki przyrostu liczby podmiotów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw wynikają głównie z:
• niekorzystnej w minionym okresie struktury przemysłu, zdominowanej przez duże zakłady przemysłu ciężkiego (hutnictwo, przemysł metalowy, obronny),
• niedostatecznego wyposażenia w infrastrukturę techniczną, warunkującą pozyskiwanie inwestorów,
• niewystarczające powiązania województwa z krajowymi ośrodkami wzrostu,
• niezadowalający poziom rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu, w tym szczególnie funduszy pożyczkowych, gwarancyjnych i venture capital,
• niedostateczne powiązania pomiędzy sektorem naukowym i badawczym, a gospodarką.

Przemysł Województwa Świętokrzyskiego ukształtowany został w ścisłym powiązaniu z istniejącymi tu zasobami surowców skalnych, chemicznych i energetycznych oraz z wielowiekowymi tradycjami związanymi z wytwarzaniem i obróbką metali. Duże zasoby różnorodnych kopalin stanowiły i stanowią dobre zaplecze do rozwoju produkcji materiałów budowlanych. W rejonie Kielc oraz południowo-zachodniej części województwa występuje duża koncentracja przemysłu wydobywczego kopalin i przeróbki surowców skalnych, w tym wapieni dla przemysłu cementowego (Małogoszcz, Nowiny) i wapienniczego (Trzuskawica, Miedzianka, Bukowa). Przemysł cementowy to również północno-wschodnia część województwa (Ożarów). Na południowym obszarze województwa występują cegielnie i inne zakłady branży budowlanej, tam też ma miejsce największa w kraju produkcja wyrobów gipsowych wytwarzanych przez zakłady zlokalizowane na Ponidziu, a zwłaszcza w gminie Pińczów (Dolina Nidy, Nida-Gips, Rygips Stawiany). Reprezentatywnym dla województwa jest także przemysł metalurgiczny, maszynowy i precyzyjny, w tym szczególnie produkcja odlewów, rur, armatury, łożysk tocznych, kotłów centralnego ogrzewania. W województwie produkuje się również stal i wyroby hutnicze (huta żelaza w Ostrowcu Świętokrzyskim). Istotną rolę odgrywa przemysł spożywczy – 16,1% produkcji sprzedanej województwa. Przemysł ten zdominowany jest przez średnie i duże prywatne zakłady. Najprężniej rozwijające się branże to: mięsna, mleczarska, młynarska, cukiernicza i owocowo-warzywna. Ponadto duże znaczenie mają usługi poligraficzne i kolporterskie. Budownictwo stanowi dla Świętokrzyskiego istotną szansę rozwoju społecznogospodarczego. Surowce mineralne występujące w Świętokrzyskim stanowi podstawę rozwoju przemysłu mineralnego, który reprezentują znane w kraju przedsiębiorstwa takie jak: Cementownia Dyckerhoff S.A., Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A., Lafarge Cement Polska S.A., Zakłady Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” S.A., „NIDA-GIPS” Sp. Z o.o., Cementownia „Ożarów” S.A., Kopalnia Wapienia „MORAWICA”.

Dla dalszego rozwoju gospodarczego regionu niezbędne jest funkcjonowanie sieci instytucji otoczenia biznesu tj. instytucji i organizacji wspomagających i usprawniających obrót kapitału, funkcjonowanie rynku i rozwój przedsiębiorczości. Instytucje te skupione są g łównie w stolicy województwa, Starachowicach oraz Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast wyraźny ich niedobór obserwuje się w małych miastach i na obszarach wiejskich.