Opis województwa pomorskiego

administrator | 24-01-2019 | 18:41

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Województwo pomorskie jest położone w północnej Polsce i jego stolicą jest Gdańsk. Województwo pomorskie obejmuje swoją powierzchnią 18 310 km² i liczy 2 324 251 mieszkańców. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 18,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,3% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców pomorskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

W pomorskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 293 704 podmioty gospodarki narodowej, z czego 206 663 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 1,5% (4 380) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (70 160) podmiotów, a 74,6% (219 164) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w pomorskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.5%) oraz Budownictwo (15.1%).

Pomorskie jest średnią pod względem wielkości i siły gospodarką o relatywnie stabilnej pozycji w stosunku do innych polskich regionów (5. miejsce pod względem PKB per capita). Województwo cechuje otwartość powiązań gospodarczych, o czym świadczy m.in. wysoka wartość eksportu w relacji do PKB (3. pozycja w kraju) i znaczący udział produktów wysokich technologii w eksporcie (2. miejsce w kraju). Z uwagi na prognozowany do 2020 r. przyrost mieszkańców w województwie, udział regionu w PKB Polski powinien nieco wzrosnąć. Tempo wzrostu gospodarczego będzie nadal większe niż średnio w UE.

Pomorskie cechuje wysoka aktywność gospodarcza mieszkańców wyrażona m.in. dużą liczbą MŚP na tysiąc osób (4. miejsce w kraju) oraz znacznymi nakładami inwestycyjnymi, w tym w sektorze przedsiębiorstw (również 4. lokata), tworzącymi się strukturami klastrowymi, a także wysokimi na tle kraju nakładami przypadającymi na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe prowadzące działalność innowacyjną (3. miejsce w Polsce). Gospodarka regionu, zarówno pod względem zatrudnienia, jak też kreowanej wartości, ma orientację usługową, przy zachowaniu silnej pozycji niektórych gałęzi przemysłu. Do branż szczególnie rozwiniętych w województwie zalicza się m.in. związane z morzem, petrochemiczną, elektromaszynową, drzewno-meblarską, spożywczą oraz turystykę.

System edukacyjny (na wszystkich jego poziomach) nie jest dotychczas efektywnie wykorzystany i zaangażowany w zaspokajanie potrzeb rynku pracy i kreowanie atrakcyjnego kapitału ludzkiego. Jednocześnie nie stymuluje on rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, a także nie wzmacnia tożsamości regionalnej. Jednym z celów strategii dla województwa pomorskiego jest poprawa jakości kształcenia na wszystkich poziomach z uwzględnieniem sygnałów płynących z rynku pracy oraz efektywne wykorzystanie potencjału naukowego pomorskich uczelni dla podniesienia ich konkurencyjności na arenie krajowej i międzynarodowej.