Opis województwa podlaskiego

administrator | 24-01-2019 | 19:17

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Województwo jest położone w północno-wschodniej Polsce, ma powierzchnię 20 187 km² i jego stolicą jest Białystok. Region zamieszkuje 1 184 548 osób. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,5% mieszkańców podlaskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 23,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

W podlaskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 101 202 podmioty gospodarki narodowej, z czego 76 733 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 2,7% (2 768) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,0% (22 281) podmiotów, a 75,2% (76 153) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podlaskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.9%) oraz Budownictwo (15.7%).

Na terenie województwa podlaskiego jest 61 zasadniczych szkół zawodowych oraz 69 techników. Liczba kształconych zawodów w województwie podlaskim w 2015 r.:
– 61 zawodów kształconych na poziomie średniej szkoły zawodowej,
– 48 zawodów kształconych na poziomie zasadniczym zawodowym,
– 23 zawody kształcone w systemie rzemieślniczym.

Przewaga konkurencyjna gospodarki w coraz większym stopniu determinowana jest poziomem kapitału ludzkiego. Tworzą go coraz lepiej wykształceni, bardziej aktywni i elastycznie poruszający się na rynku pracy obywatele. Szybko też rośnie rola kapitału społecznego, wyrażającego kompetencje i postawy sprzyjające współpracy, komunikacji, kreatywności, otwartości i umiejętności elastycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Ostatnie lata przynoszą wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców regionu, jednak głównym problemem jest niedostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Podstawowym wyzwaniem jest zatem sprawny, wysokiej jakości system edukacji, w tym ustawicznej i szkoleń, dopasowany do potrzeb gospodarczych i społecznych. Niezbędny jest w związku z tym rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami, zwłaszcza zawodowymi i wyższymi. Konieczne jest jednocześnie podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia i szkolenia zawodowego, dostosowującego się do lokalnych specyficznych potrzeb rynku pracy. Aby poprawić konkurencyjność, konieczne są inwestycje mające na celu wzmacnianie kadr regionalnej gospodarki, w tym zarówno administracji publicznej, pracowników firm, jak i przedsiębiorców (w szczególności w zakresie kompetencji zarządczych). Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb regionalnej gospodarki to także działania w zakresie reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa. Wobec dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym konieczne jest dostosowywanie się pracowników do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. W warunkach województwa podlaskiego dodatkowo zasadne jest podejmowanie działań zapobiegających odpływowi dobrze wykształconych mieszkańców regionu, takich jak na przykład system wsparcia talentów, czy system wsparcia osób podnoszących kompetencje zawodowe bądź uzyskujących kwalifikacje w niszowych/rzadkich zawodach i stanowiskach pracy. Przy prowadzeniu aktywnej polityki podnoszenia kompetencji do pracy obecnie niezagospodarowane zasoby pracy powinny być traktowane jako przyszły atut regionu, z punktu widzenia lokalizacji inwestycji wymagających wysokiej jakości pracowników.