Opis województwa podkarpackiego

administrator | 24-01-2019 | 18:53

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej Polsce, ma powierzchnię 17 846 km² i liczy 2 129 138 mieszkańców. Stolicą województwa jest Rzeszów. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców podkarpackiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

W podkarpackim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 171 070 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 125 533 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 1,8% (3 119) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,5% (40 256) podmiotów, a 74,6% (127 695) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podkarpackim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.6%) oraz Budownictwo (15.9%).

Zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej w województwie podkarpackim funkcjonuje 127 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół policealnych). Szkoły zawodowe w województwie podkarpackim podejmują wielopłaszczyznową współpracę z przedsiębiorcami jako niezbędną w zakresie dostosowywania kształcenia do realiów rynku pracy. W celu rozwoju szkolnictwa zawodowego niezbędne jest również promowanie korzyści społeczno-gospodarczych płynących ze współpracy placówek edukacyjnych z podmiotami rynkowymi, podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie możliwości podejmowania współpracy szkół z przedsiębiorcami (szczególnie ze Specjalnych Stref Ekonomicznych), jak również wskazane jest rozszerzanie rodzajów współpracy z przedsiębiorcami na formy inne niż najczęściej realizowane praktyki i staże. Istnieje potrzeba szerszego angażowania przedsiębiorców w organizację kształcenia praktycznego uczniów. Ważna jest współpraca szkół z przedsiębiorcami na wszystkich poziomach, od planowania pracy dydaktycznej po system egzaminowania. Udział i opinie przedsiębiorców są niezbędne w opracowywaniu programów nauczania. W województwie podkarpackim przyjęto następującą strategię rozwoju szkolnictwa zawodowego:

1. Konieczne jest planowanie rozwoju szkolnictwa zawodowego w perspektywie gmin/powiatów w celu:
– koordynowania i monitorowania rozwoju sieci szkół oraz określania planów w stosunku do poszczególnych szkół i placówek,
– zintegrowania działań w obszarze edukacji zawodowej na rzecz środowiska lokalnego,
– dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.
2. Opracowywanie strategii na poziomie gminy/powiatu daje możliwość aktywnej współpracy ze wszystkimi podmiotami rynku (uwzględnia: władze samorządowe, organy prowadzące, instytucje rynku pracy, pracodawców, uczniów i ich rodziców).
3. Niezbędne jest uwzględnienie w dokumentach strategicznych gmin/powiatów kwestii:
– rozwoju szkolnictwa zawodowego,
– ważne jest uszczegółowienie planowanych działań w tym zakresie,
– bezpośredniej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami z akcentem na mocniejsze angażowanie pracodawców do udziału w organizowanie procesu dydaktycznego,
– wskaźników realizacji poszczególnych zadań w odniesieniu do szkolnictwa zawodowego.
4. Wskazuje się na zasadne z punktu widzenia korzyści społeczno-gospodarczych, opracowywanie i wdrażanie odrębnych strategii rozwoju edukacji, w tym na poziomie szkolnictwa zawodowego. Konieczna jest świadoma polityka oświatowa władz lokalnych, bowiem szkoły to instytucje budujące lokalny kapitał społeczny.
5. Planowanie kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego bezwzględnie w oparciu o pogłębione analizy potrzeb edukacyjnych uwzględniających kontekst rynkowy.
6. Niezbędne jest promowanie szkolnictwa zawodowego przez jednostki gminne/powiatowe.