Opis województwa opolskiego

administrator | 24-01-2019 | 18:32

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Województwo opolskie jest najmniejszym województwem w Polsce o powierzchni 9 412 km² i liczbą mieszkańców w wysokości 990 069. Położone jest w południowo-zachodniej części kraju, a jego stolicą jest Opole. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców opolskiego, gimnazjalnym 5,1%, natomiast 19,9% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

poziom wyszktałcenia w woj. opolskim

W opolskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 100 590 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 70 696 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 2,6% (2 664) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (23 077) podmiotów, a 74,4% (74 849) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w opolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.5%) oraz Budownictwo (16.6%).

Wyróżnikami województwa jest wysoki poziom życia gospodarstw domowych, wysoki poziom dochodów rozporządzalnych i konsumpcji oraz wysoki poziom zaspokajania potrzeb, zwłaszcza w sferze infrastruktury społecznej. Do jego atutów należą ponadto dogodne położenie, relatywnie dobra dostępność komunikacyjna, korzystne warunki klimatyczne oraz wysoki poziom życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców. Pomimo tak korzystnych warunków życia województwo opolskie jest najbardziej w Polsce zagrożone zjawiskiem wyludnienia. Depopulacja oraz starzenie się mieszkańców są obecnie głównymi wyzwaniami rozwojowymi regionu. Ma to również przełożenie na rozwój regionu, który znacznie spowolnił a wśród czynników wpływających na taki stan rzeczy wymienia się niedobór inwestycji o znaczeniu strategicznym, migracyjny odpływ ludności (zmniejszający istotnie chłonność rynku regionalnego), silna konkurencja regionów sąsiadujących (przejmujących bogate zasoby kapitału ludzkiego oraz nowe inwestycje, szczególnie zagraniczne).

Województwo opolskie ma wysoko rozwinięty przemysł, generujący 30,7% wartości dodanej brutto w regionie (przeciętnie w kraju 23,9%, trzecie miejsce w Polsce). O przemysłowym obliczu regionu decydują przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę. Znaczącą rolę odgrywa również handel wraz z naprawami, a także obsługa nieruchomości i firm. Duże znaczenie dla pozycji konkurencyjnej województwa opolskiego ma również sektor budowlany i przemysł metalowy. Niestety z przeprowadzonych badań wynika, że stan innowacyjności w regionie jest na bardzo niskim poziomie i jest to pochodną problemów występujących w sferze biznes-nauka-instytucje otoczenia biznesu. Głównym problemem województwa jest niska konkurencyjność regionalnej oferty naukowo-badawczej oraz niezadowalający poziom współpracy instytucji sektora B+R z przedsiębiorcami.

Jeżeli chodzi o poziom edukacji w województwie opolskim to aspiracje edukacyjne mieszkańców są wysokie, jednak nie odpowiadają w pełni potrzebom zgłaszanym przez pracodawców. Wyniki projektu „Badania potrzeb pracodawców w kontekście oferty systemu edukacji na poziomie średnim i wyższym” wskazują na fakt, iż problem tkwi nie w tym, że nie ma podaży pracy, ale że osoby gotowe podjąć pracę posiadają inne kwalifikacje niż oczekiwane. Chodzi o specyficzne umiejętności, np. współpracy w grupie i komunikacji. Absolwentom brak ponadto umiejętności wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Ogólne opinie na temat regionalnej oferty edukacyjnej na poziomie średnim i wyższym, zdominował pogląd, że słabością szkolnictwa jest kształcenie praktyczne i niewystarczające przygotowanie do zawodu. Ponadto wskazuje się na przeładowanie programów wiedzą teoretyczną, nieprzydatną według pracodawców, w codziennej praktyce zawodowej i brak dobrego przygotowania zawodowego. Rozwój gospodarczy, z którym wiąże się zmiana w strukturze dostępnych miejsc pracy, nie nadąża za zmianą preferencji zawodowych młodzieży. Młodzież wybiera zawody związane z tym co chciałaby robić, a nie z tym, co ewentualnie mogłaby robić.