Opis województwa mazowieckiego

administrator | 24-01-2019 | 19:05

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Mazowsze jest największym regionem w kraju ze stolicą w Warszawie (będącą również stolicą kraju), zarówno pod względem zajmowanego obszaru (powierzchnia 35 558 km²) jak i liczby mieszkańców (5 384 617 osób). Województwo mazowieckie jest regionem o największym w kraju potencjale demograficznym. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 24,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 14,4% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,3% mieszkańców mazowieckiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 17,4% podstawowym

Wyróżnia się w skali kraju najwyższym poziomem rozwoju gospodarczego, jednakże widoczne są znaczne (największe w kraju) dysproporcje przestrzenne w rozwoju województwa. Zasadniczy potencjał gospodarczy, kapitałowy i intelektualny skupiony jest w Warszawie i aglomeracji warszawskiej. Subregiony województwa odznaczają się zdecydowanie słabszym potencjałem gospodarczym i niższą dynamiką rozwojową. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego województwo zawdzięcza dobrze rozwiniętemu sektorowi usług. W sektorze tym w ostatnich latach najszybciej rosła liczba miejsc pracy. W regionie znajdują się niemal wszystkie gałęzie przemysłu. W stołecznej aglomeracji rozwinął się m.in. przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny, elektroniczny, chemiczny (farmaceutyki, kosmetyki, tworzywa sztuczne), spożywczy, energetyczny, hutniczy, metalowy, odzieżowy, poligraficzny. Głęboka restrukturyzacja przemysłu nastąpiła w Radomiu, gdzie zlikwidowanych lub zmniejszonych zostało wiele przedsiębiorstw państwowych.

W regionie znajduje się 200 szkół branżowych oraz 173 uczelnie wyższe Dominującymi profilami w szkołach zawodowych są zawody motoryzacyjne tj. blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy, zawody budowlane typu dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacyjnych, elektryk, monter konstrukcji budowlanych jak i zawody spożywcze i usługowe.

Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców. Województwo mazowieckie jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo regionem w Polsce. Charakteryzuje się wysokim tempem wzrostu gospodarczego oraz najwyższym, spośród województw. Cechą charakterystyczną województwa mazowieckiego jest zróżnicowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego, między metropolitalnym centrum regionu a jego, głównie rolniczymi, peryferiami. Istotne znaczenie ma infrastruktura telekomunikacyjna, a w szczególności dostęp do szerokopasmowego Internetu. W procesie rozwoju polskiej gospodarki coraz większą rolę odgrywa kapitał zagraniczny, głównie za sprawą funkcjonujących w Polsce podmiotów – spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego. Mazowsze, a zwłaszcza Warszawa, jest obszarem o największej w kraju aktywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Wzrost znaczenia funkcji metropolitalnych możliwy jest m.in. poprzez poprawę dostępności międzynarodowej (autostrady, szybka kolej, centralny port lotniczy) oraz wzmocnienie funkcji międzynarodowych, w szczególności w zakresie rozwoju instytucji naukowych, podniesienia renomy wyższych uczelni, wspierania sektora kreatywnego oraz zaawansowanych technologii, a także instytucji medialnych o zasięgu międzynarodowym.

Przemysł województwa mazowieckiego jest bardzo zróżnicowany. W grupie przemysłu tradycyjnego znaczną rolę odgrywa przemysł rolno-spożywczy. Ważną rolę odgrywa przemysł petrochemiczny ze względu na lokalizację w Płocku największej w Polsce rafinerii ropy naftowej. Potencjał do rozwoju przemysłu opartego na produkcji wyrobów chemicznych i farmaceutycznych koncentruje się przede wszystkim w Płocku i w Warszawie. Ze względu na wielkość produkcji duże znaczenie ma przemysł energetyczny, elektromaszynowy oraz produkcja sprzętu transportowego. Województwo mazowieckie odznacza się wysokim potencjałem przemysłu nastawionego na produkcję wyrobów z drewna, papieru oraz w przemyśle meblarskim i poligraficznym. W 2011 roku nakłady na działalność innowacyjną w grupie przedsiębiorstw przemysłowych kształtowały się na poziomie 3,9 mld zł, co stanowiło 18,8% nakładów poniesionych w Polsce. Województwo mazowieckie dominuje w Polsce w obszarze działalności badawczo-rozwojowej a także biotechnologii. Silną stroną województwa mazowieckiego jest dobrze rozwinięty system szkolnictwa wyższego, przy czym dominującą rolę odgrywa w nim Warszawa. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w województwie mazowieckim w 2010 roku wynosił 58,5% i był najwyższy w kraju oraz wyższy od średniej dla UE-27 (57,6%). Istotne w innowacyjności regionu jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie jej wyników w przemyśle, w szczególności w dziedzinach biotechnologii i biomedycyny, nanotechnologii, fotoniki i optoelektroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i kosmicznych.