Opis województwa małopolskiego

administrator | 24-01-2019 | 19:19

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Położone jest w południowej części Polski ze stolicą w Krakowie i jest ono najmniejsze ze wszystkich województw (powierzchnia 15 183 km²). Województwo małopolskie zamieszkuje 3 391 38 osób. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców małopolskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

Trwająca od kilku lat poprawa sytuacji gospodarczej w województwie małopolskim spowodowała zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych. Główne gałęzie gospodarki województwa małopolskiego to sektor technologii informatycznych, bankowość, oraz produkcja spożywcza (w tym dobrze rozwinięty w skali kraju przemysł tytoniowy). Dodatkowo województwo posiada silnie rozwinięty sektor chemiczny i petrochemiczny oraz metalurgiczny. Poza tym, ze względu na walory przyrodnicze oraz wielowiekowy dorobek kulturowy posiada wysoki potencjał turystyczny. W regionie znajdują się również obiekty wpisane na światową listę UNESCO: historyczne centrum Krakowa, kopalnia soli oraz zamek żupny w Wieliczce, kopalnia soli w Bochni, obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, zespół architektoniczny w Kalwarii Zebrzydowskiej, drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia, drewniane cerkwie polskiego i ukraińskiego regionu Karpat.

Województwo małopolskie posiada zróżnicowaną bazę edukacyjną, na którą składa się ze 183 szkół branżowych oraz 56 uczelni wyższych. Dominującymi profilami w szkołach zawodowych województwa małopolskiego są zawody motoryzacyjne tj. blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych czy mechanik samochodowy, zawody budowlane typu dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacyjnych, cieśla, elektryk, ślusarz, blacharz, kominiarz oraz zawody spożywcze i zawody usługowe.

Wyróżniającym czynnikiem dla województwa w stosunku do innych regionów Polski jest rozwój rynku pracy i wzrost liczby osób pracujących. Młodzież kształcąca się zarówno w szkołach zawodowych jak i na wyższych uczelniach kończy szkoły z wysokim poziomem zdawalności. Podobnie jak w innych regionach europejskich, w Małopolsce większość osób kończy edukację wyższą przed 25 rokiem życia, a prawie wszyscy przed 35 rokiem życia. Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące na rynku pracy, szczególnego znaczenia nabiera zdolność uczenia się przez całe życie. Podnoszenie umiejętności na różnych etapach życia jest warunkiem sprostania rosnącym potrzebom rynku pracy.

Strategia postępowania w obszarze rozwoju aktywności zawodowej i rynku pracy wspierać będzie działania zmierzające do modernizacji i rozwoju kształcenia zawodowego oraz wzrostu zatrudnienia. Niezbędnym elementem strategii działania będzie wzmocnienie relacji i współpracy szkół ze środowiskiem pracy w celu zapewnienia możliwości kształcenia praktycznego i doskonalenia zawodowego. Służyć temu będzie inwestowanie w rozwój zawodowy nauczycieli-praktyków, doposażenie techniczno-dydaktyczne szkół i placówek oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk europejskich. Działania w tym zakresie będą odpowiadać na potrzebę modernizacji systemu szkolnictwa zawodowego tak, aby uczniowie opuszczający szkołę byli właściwie przygotowani do podejmowania pracy lub dalszego kształcenia. Zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej, z ukierunkowaniem na jej praktyczny wymiar będzie bezpośrednio korespondować ze zmieniającymi się wymogami rynku pracy oraz potrzebą tworzenia efektywnego systemu przechodzenia od edukacji do aktywności zawodowej.

Województwo dysponuje znaczącym potencjałem instytucjonalnym w obszarze innowacyjności. Jednak sytuacja Małopolski w zakresie udziału przedsiębiorstw innowacyjnych, jak również nakładów na działalność innowacyjną nie kształtuje się korzystnie.

Obok Mazowsza i Wielkopolski, Małopolska należy do grupy regionów o najwyższym potencjale w działalności badawczej i rozwojowej związanej z biotechnologią. Biorąc pod uwagę ochronę własności intelektualnej, sytuacja regionu przedstawia się względnie korzystnie. Małopolskie uczelnie i jednostki naukowo-badawcze prowadzą unikalne i specjalistyczne badania. W województwie już obecnie funkcjonuje rozwinięta ilościowo sieć instytucji w obszarze badawczo-rozwojowym. Jakościowa poprawa działalności tych instytucji wymaga jednak dalszego, konsekwentnego rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury, obejmującej zarówno tradycyjną bazę parków technologicznych i przemysłowych oraz inkubatorów technologicznych, jak również instrumenty finansowego wsparcia polityki innowacyjnej. W rozwijaniu innowacyjnych gałęzi gospodarki ważną rolę odgrywać będą klastry i parki technologiczne.

Podsumowując Krakowski Obszar Metropolitalny umocnił markę węzła wiedzy i innowacji oraz silnego ośrodka gospodarczego i kulturowego, konkurującego w przestrzeni europejskiej.