Opis województwa lubelskiego

administrator | 24-01-2019 | 18:39

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Województwo lubelskie położone jest we wschodniej części Polski ze stolicą w Lublinie i liczy 2 126 317 mieszkańców. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców lubelskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

W przeciągu ostatnich lat województwo przeszło znaczące zmiany strukturalne. W sposób widoczny spadło zatrudnienie w rolnictwie na rzecz przemysłu i usług. Zatrudnienie w rolnictwie w województwie lubelskim pomimo, iż stale spada jest wciąż jednym z najwyższych w kraju. Natomiast w przemyśle zatrudnienie znajduje obecnie ok. 20% czynnej zawodowo ludności.

W regionie znajduje się 112 szkół branżowych oraz 22 uczelnie wyższe (9 uczelni publicznych oraz 13 niepublicznych. Profilami dominującymi w szkolnictwie zawodowym są przede wszystkim profile z branży samochodowej jak mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowych czy też zawody związane z budownictwem – dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacyjnych, ślusarz, stolarz oraz zawody typowo usługowe (fryzjer, cukiernik itp.). W województwie rozwija się szkolnictwo zawodowe oraz szkoły wyższe kształtujące rynek pracy.

Zgodnie ze strategią rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 obszary poddane badaniu wykazują „syndrom niedostatecznego rozwoju”, w skład którego wchodzą: niski poziom wykształcenia i wykwalifikowania kadr, niska produktywność, relatywny niedorozwój infrastruktury ograniczający dostępność transportową i teleinformacyjną, niska jakość nauczania i niski poziom samoorganizacji społecznej, niska innowacyjność i – w niektórych przypadkach – niski stopień urbanizacji. W obecnym czasie w przemyśle zatrudnienie znajduje ok. 20% czynnej zawodowo ludności. Lokalizacji przemysłu sprzyja występowanie surowców naturalnych, a w szczególności węgla kamiennego. Sektor usługowy zatrudnia blisko połowę pracujących w województwie lubelskim. W województwie lubelskim około 20% zatrudnionych pracuje w usługach rynkowych co jest dość niskim wskaźnikiem w skali kraju. Mimo postępującego niedostatecznego rozwoju gospodarczego regionu oraz niewystarczającej wykwalifikowanej kadry w latach 2004–2010 nastąpił wyraźny spadek stopy bezrobocia. Przyczyny spadku bezrobocia możemy bezpośrednio łączyć ze znaczną poprawą koniunktury, ale także wzrostem migracji międzywojewódzkich oraz międzynarodowych. W związku z tym jednym z celów strategicznych województwa jest osiągnięcie odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób w wielu 20-64 lat, który powinien wynosić co najmniej 75%. Aby osiągnąć ten cel należy przystosować rynek edukacyjny na poziomie szkół zawodowych jak i szkół wyższych do potrzeb pracodawców na rynku pracy.

Pod względem innowacyjności jednym z najważniejszych zasobów rozwojowych regionu jest jego potencjał naukowy i akademicki, skupiony głównie w Lublinie, przy czym ma on w większym stopniu charakter ilościowy, niż jakościowy.

Potencjał naukowo-badawczy regionu lubelskiego koncentruje się więc głównie w dziedzinie nauk bioinnowacyjnych. Ten kierunek badań naukowych jest ściśle związany z profilem społeczno-gospodarczym regionu i może stać się podstawą w kształtowaniu „inteligentnej specjalizacji”.