Opis województwa łódzkiego

administrator | 24-01-2019 | 18:13

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Województwo łódzkie położone jest w centrum Polski ze stolicą w Łodzi, a liczba ludności województwa wynosi 2 476 315 osób. W regionie znajduje się m.in. 114 szkół branżowych oraz 43 uczelni wyższych. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 17,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców łódzkiego, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

poziom wyszktałcenia w woj. łódzkim

Patrząc w ostatnich latach na systematyczny rozwój gospodarczy województwa z uwagi m.in. na jego położenie u zbiegu głównego węzła komunikacyjnego dwóch autostrad w kraju; potencjał badawczo-rozwojowy poprzez takie dziedziny jak włókiennictwo, medycynę, branże chemiczną czy ogrodnictwo; rozwój strefy ekonomicznej, przemysłowej czy parków technologicznych; rozwój nowych technologii, IT czy choćby dostęp do węgla brunatnego i wód geotermalnych można stwierdzić, że ta pozytywna koniunktura powinna mieć dobre odzwierciedlenie w kształceniu młodej kadry zarówno w szkołach zawodowych jak i na wyższych uczelniach.

Ze względu na postępujący niż demograficzny na rynku pracy będzie następowała stopniowa redukcja zatrudnienia w tradycyjnych, nisko produktywnych sektorach i gałęziach gospodarki, szczególnie w rolnictwie, a wzrośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem technicznym i przyrodniczym w branżach zaawansowanych technologicznie i usługach wiedzochłonnych. Potrzeby nowoczesnego, regionalnego rynku pracy spowodują znaczny rozwój kapitału ludzkiego poprzez nowe kierunki kształcenia oraz poprawę jakości kształcenia na wszystkich poziomach. Społeczeństwo regionu będzie coraz lepiej wykształcone.

Województwo łódzkie w swojej innowacyjności ukierunkowało się na rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych (biotechnologie, nanotechnologie i zaawansowane materiały, mechatronika, technologie komunikacyjne i informatyczne) dla kluczowych przemysłów regionu (zwłaszcza przemysłu włókienniczego, energetycznego, medycznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, rolno-spożywczego, meblowego, materiałów budowlanych, maszynowego i elektromaszynowego, ekoprzemysłów).
Województwo łódzkie stawia za równo na rozwój potencjału akademickiego i wzmacnianie kierunków kształcenia na rzecz inteligentnej gospodarki regionu jak i rozwój szkolnictwa zawodowego m. in. poprzez: wspieranie tworzenia sieci szkół zawodowych, w tym o zasięgu ponadlokalnym, wspieranie deficytowych kierunków kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy, stymulowanie współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami, w tym wspieranie szkolnictwa modułowego, systemu praktyk zawodowych i klas patronackich oraz indywidualizacji procesu kształcenia uczniów szczególnie zdolnych, wspieranie rozwoju nowoczesnej bazy materialnej szkolnictwa zawodowego zapewniającej odpowiednie zaplecze dla praktycznej nauki zawodu, promowanie kształcenia zawodowego.