Opis województwa dolnośląskiego

administrator | 24-01-2019 | 19:09

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Województwo dolnośląskie jest położone w południowo-zachodniej części Polski a jego stolicą jest Wrocław. Na koniec 2015 r. liczba ludności Dolnego Śląska wynosiła 2 904 207 osób. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców dolnośląskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

Dolny Śląsk jest jednym z najprężniej rozwijających się gospodarczo regionów w Polsce.

Najważniejsze wyzwania rozwojowe województwa w sferze innowacyjności i specjalizacji regionalnych zostały uwzględnione w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Główny cel Strategii to „Nowoczesna Gospodarka w atrakcyjnym środowisku” realizowany w ramach ośmiu celów szczegółowych. Cele te będą realizowane poprzez skupienie prowadzonych działań w ośmiu kluczowych grupach, nazwanych Makrosferami, 6 skierowanych na wzmocnienie rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska. Wśród wyróżnionych w Strategii makrosfer warto zwrócić uwagę na makrosferę „Przedsiębiorczość i Innowacje”, czyli grupę działań wspierających rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności umożliwienie implementacji rozwiązań naukowych i patentów oraz transfer wiedzy w relacji gospodarka – nauka. Dążąc do realizacji zaplanowanych celów Dolny Śląsk ma stać się regionem, w którym nastąpi koncentracja innowacyjnych podmiotów produkcyjnych i usługowych, gdzie zapewniona zostanie właściwa współpraca pomiędzy sektorem wytwórczym, a potencjałem badawczym dolnośląskich uczelni. Strategia zakłada powstanie tzw. „Autostrady Nowej Gospodarki” czyli obszaru dynamicznego rozwoju przemysłu opartego na najnowocześniejszych technologiach oraz nowoczesnych usługach, skupionych wokół istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych (transportowych i teleinformatycznych).

Ze względu na korzystne położenie geograficzne i powiązania komunikacyjne z Europą Zachodnią, a także dobrze wykształcone kadry region jest atrakcyjny inwestycyjnie oraz dysponuje wysoką zdolnością w kierunku internacjonalizacji gospodarki. Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyja bogata oferta usługowa instytucji otoczenia biznesu, a posiadany potencjał innowacyjny przekłada się na coraz lepsze efekty w postaci nowych rozwiązań i oraz nowych produktów i usług na rynku.

Obszar inteligentnej specjalizacji w woj. dolnośląskim opisany jest przez dwa wymiary zjawisk zachodzących w regionie:
– specjalizację gospodarczą – wyrażającą się istnieniem sektorów o ponadprzeciętnych wynikach w zakresie np.: produkcji, zatrudnienia, inwestycji generujących istotną wartość dodaną dla regionu,
– specjalizację naukową i technologiczną – rozpatrywaną w kategorii aktywności naukowej w określonych dziedzinach oraz aktywności patentowej i możliwości wdrożeniowych w obszarach technologicznych.

Z analizy dolnośląskiej gospodarki wynika, że specjalizacjami przemysłowymi, charakteryzującymi się najwyższym udziałem w produkcji i zatrudnieniu, dynamiką wzrostu przekraczającą średnią dla województwa, a także koncentracją geograficzną w regionie na tle kraju są w przemyśle elektronicznym:
– branża motoryzacyjna,
– górnictwo i wydobycie surowców naturalnych,
– branża tworzyw sztucznych i wyrobów z gumy,
– przemysł chemiczny,
– produkcja maszyn i urządzeń (w tym elektrycznych).

Z punktu widzenia potencjału dla inteligentnych specjalizacji istotne wydają się być branże charakteryzujące się wyższym niż przeciętny poziomem innowacyjności tj.
– branża chemiczna i farmaceutyczna,
– przemysł urządzeń elektronicznych i elektrycznych,
– produkcja wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, specjalizacje gospodarcze Dolnego Śląska koncentrują się w następujących obszarach przemysłowych:
– surowce – wydobycie, przetwórstwo i odzysk (recykling),
– maszyny i urządzenia, w tym elektronika i elektryka,
– branża motoryzacyjna,
– branża chemiczna i farmaceutyczna,
– branża tworzyw sztucznych.

W strukturze gospodarczej regionu cechą niewątpliwie wyróżniającą Dolny Śląsk na tle pozostałych województw Polski jest sektor wydobywczo – surowcowy i przetwórczy surowców naturalnych.

Dolny Śląsk to region, w którym rozwija się szkolnictwo zawodowe i branżowe oraz szkoły wyższe kształtujące rynek pracy, które w swojej ofercie proponują wiele kierunków kształcenia zgodnych z innowacyjnością i specjalizacją tego regionu tj. branża motoryzacyjna, branża chemiczna i farmaceutyczna, maszyny i urządzenia, w tym elektronika i elektryka, górnictwo czy też różne spektrum usług jako alternatywnych profili kształcenia zawodowego. W województwie dolnośląskim działa obecnie 157 szkół zawodowych, w tym 18 z nich umiejscowionych jest we Wrocławiu.

Kierunki szkolnictwa zawodowego w regionie dolnośląskim częściowo pokrywają się z rozwojem inteligentnych specjalizacji gospodarczych tego województwa chociażby w branży motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń wraz z elektroniką i elektryką. Jednakże szkoły zawodowe oferują wiele kierunków zawodowych związanych z indywidualnymi usługami tj. fryzjerstwo, fotografia czy piekarz i kucharz jako alternatywne zawody do rozwijającego się rynku inteligentnych branż Dolnego Śląska.