Decyzja szkoła-beneficjent


Współpraca

Pomiędzy

a

 

Artykuł 1

1. Strony deklarują zamiar współpracy w celu kontynuacji realizacji działań w ramach projektu
„Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych (Zawodowi.pl)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Działania będą podejmowane w kierunku pozyskiwania miejsc na staże i praktyki dla uczniów
kształcących się w placówce PAR1.
3. Działania będą dotyczyły przekazywania uczniom kształcącym się w placówce PAR1 wiedzy i uwag
praktycznych w zakresie e-doradztwa lub mentoringu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-W148/16-00
Tytuł projektu: Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych (Zawodowi.pl)

Leave this empty:

Podpisane przez Bożena Czerkawska
Podpisane na:11 May 2020

Zawodowi.com.pl https://zawodowi.com.pl
Certyfikat podpisu
Nazwa dokumentu: Decyzja szkoła-beneficjent
Unikalny numer ID dokumentu: 97cdb234d4369107d23119bcb8ff82b465888286
Pieczęć czasowa Historia dokumentu
28 March 2020 21:38 CET