Decyzja firma-beneficjent


Współpraca

Pomiędzy

a

 

Artykuł 1

1. Strony deklarują zamiar współpracy w celu kontynuacji realizacji działań w ramach projektu
„Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych (Zawodowi.pl)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Działania będą podejmowane w kierunku tworzenia miejsc na staże i praktyki w siedzibie PAR1.
3. Działania będą dotyczyły przekazywania uczniom wiedzy i uwag praktycznych w zakresie e-doradztwa
lub mentoringu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-W148/16-00
Tytuł projektu: Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych (Zawodowi.pl)

Leave this empty:

Podpisane przez Bożena Czerkawska
Podpisane na:15 July 2020

Zawodowi.com.pl https://zawodowi.com.pl
Certyfikat podpisu
Nazwa dokumentu: Decyzja firma-beneficjent
Unikalny numer ID dokumentu: 9a53a3c50ed570848fe3f9bc9cf2a499165b6ad7
Pieczęć czasowa Historia dokumentu
30 March 2020 15:16 CET